ועדה כלכלית שמה לעצמה כמטרה, לצמצם גירעונות.
בשנת 2015 לא בוצעו השקעות עקב מחסור במקורות, פרט להשלמתו של פרויקט הקר"מ (קריאת מים מרחוק) אשר הביא לחסכון גדול בפחת המים ובכך, לראשונה מזו תקופה ארוכה, הביא את ענף המים לרווחיות.

בעקבות קבלת אישור מהמועצה לפטור מתשלום היטל סלילה, הוקמה קרן תשתיות, שתשמש להשקעה בכבישים. המקורות לקרן הם מתקציב ההשקעות של האגודה. יתרת הקרן עומדת היום על סך של כ- 395 אלף ש"ח.

הפעילות השוטפת הן של הועד המקומי והן של האגודה, מתבצעת תוך הקפדה על תזרים מזומנים חודשי חיובי, ללא ניצול מסגרת האשראי הבנקאי השוטפת וללא פגיעה בשירותים הניתנים לתושבי ולחברי הכפר. ה

פעילות השוטפת כוללת בין השאר:

  • פירעון חד פעמי של הלוואה בסך כ- 140 אלף ש"ח שנלקחה במועצה לפני כשלוש שנים בריבית גבוהה
  • החזרים חודשיים בגובה של כ- 27 אלף ש"ח לחודש, להלוואה בנקאית שהועמדה לפני כשנתיים
  • תשלום חודשי לרשות המים, בגובה של כ- 80 אלף ש"ח לחודש, לכיסוי היטל ההפקה השנתי
  • העברת תשלומי ארנונה למועצה, בסך כ- 2 מיליון ש"ח לשנה, כסדרם וללא צורך בתשלום ריבית פיגורים

במהלך החודש החולף, יצאו מכתבי בקשה לחברים להסדיר חובות לשנת 2015 ולהסדיר תשלומי המיסים ותשלומי החובה השונים לשנת 2016.

אנו פונים לחברים בכל לשון של בקשה, עזרו לנו לעזור לכם. שלמו המיסים במועד, כסו חובותיכם מהעבר ואנו נפעל להשקיע בתשתיות ולספק את מיטב השירותים המוניציפליים למען שיפור פני הכפר ולמען חיי תרבות וקהילה לרווחת התושבים.

בברכה,
רויטל פטר